Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Devlet Konservatuarı

Yüksek Lisans Programı

ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alım Kontenjanları ve Başvuru Şartlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

AMAÇ

Yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabul eden Müzikanasanat dalının amacı; mesleki becerilerle donatılmış, değişim ve gelişimlerin farkında olan, hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemişmüziğin dört temel alanında “icra-besteci-araştırmacı ve eğitimci” sanat bilimcisi yetiştirmektir.

 

HEDEF

Program; tür ayırt etmeksizin yorumcu, besteci, icracı ve araştırmacıları eğitmeyi, toplumun estetik değerlerini yükseltmek ve kültür yaşamına katkıda bulunmak amacıyla, müzik, müzikoloji ve sahne sanatları alanında üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi ve ulusal - uluslararası etkinlikler gerçekleştirerek müzik anabilim dalının nitelikli sanatçı-bilim adamı alt yapısını güçlendirmeyi hedefler.

 

ALINACAK DERECE 

Yüksek Lisans

 

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğince belirlenen şartları yerine getirenler bu sınavlara başvurabilirler.

 

ÜST KADEMEYE GEÇİŞ

Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan öğrenci sanatta yeterlik ve doktora programlarına geçiş yapabilmektedir. Sanatta yeterlik eğitiminin tamamlayan öğrenciler ise doktora sonrası eğitim için yurt dışına gidebilmektedirler.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğince belirlenen şartları yerine getiren adaylar yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarından mezun olurlar.

 

TARİHÇE

2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren yüksek lisans, 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren ise sanatta yeterlik programına öğrenci almaya başlayan müzik anasanat dalına bölüm ve dal ayırımı yapılmaksızın öğrenci kabul edilmektedir. Müzik Anasanat dalı; müzik bilimine meraklı, akademik ve sanatsal gelişimi hedefleyen genç bilim ve sanat insanları tercih etmektedir.

 

MEZUNLARIN İSTİHDAMI

Mezunlarımız, mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda akademisyen olabilecekleri gibi, resmi ya da özel sanat kurumlarında, topluluklarda sanatçı ve sanat eğitimcisi olarak görev yapabilirler.

 

SINAV DEĞERLENDİRME KURALLARI

Her bir öğrenci derslere, projelere, seminerlere, mezuniyet projelerine ve kayıt olduğu dönemin diğer çalışmalarına katılmalıdır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen şartları her bir öğrenci yerine getirmelidir. Sınavlar yazılı ve uygulamalı olarak yapılır. Dersin hocası ders bilgilendirme formunda belirtmek şartıyla, isterse sınavları, projeleri ve ödevleri sözlü şekilde yapabilir. Sınavlar derse giren hocalar tarafından yapılır ve düzenlenir.

 

PROGRAM PROFİLİ

Program; Müzik Anasanat Dalı öğrencilerini eğitim-icra-araştırmaya ilgi duyan iletişim ve mesleki becerilerle donatılmış, değişim ve gelişimlerin farkında olan, hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş müzik alanında sanatçı, sanat eğitimcisi ve araştırmacısı yetiştirmelerine olanak sağlar.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

Mesleki müzik eğitimi veren kurumların lisans düzeyinde eğitim alan öğrenciler yüksek lisans eğitimine kabul edilirler.

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAM ÇIKTILARI 

1-Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahiptir.

2-Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu geliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibidir.

3-Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahiptir.

4-Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.

5-Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.

6-Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.

7-Proje süreçlerini planlar.

8-Sanat ve kültür ortamı içinde hedeflerini tanımlar.

9-Kendisinin ve başkalarının çalışmalarını eleştirerek yorumlar.

10-Alanı ile ilgili ve kişisel gelişiminde ulusal ve uluslararası kaynakları belirler.

11-Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder.

12-Sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkin biçimde aktarır.

13-Alanına ilişkin edinimlerini topluma aktarır.

14-Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar.

15-Alanındaki bilgiyi disiplinlerarası çalışma ortamında paylaşır ve uygular.