Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Devlet Konservatuarı

Kalite Güvence Politikamız

1. DEVLET KONSERVATUARI TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİ

Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının çağdaş gelişmeleri takip edip katkıda bulunabilecekleri bir ortamda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini sağlayarak bilimsel ve sanatsal çalışmaları güçlendirmek ve yenilikçi bir anlayışa kavuşturmak.

Tüm bilimsel ve sanatsal alanlarda teorik eğitimlerin uygulamalarla bütünleşmesine zemin hazırlayacak altyapı çalışmaları gerçekleştirmek.

Örgüt iklimini güçlendirecek iç paydaşlar arasındaki ilişkileri geliştirmek ve sinerjiyi sürekli hale getirmek (kurumsal bilinci geliştirmek ve yaygınlaştırmak).

Tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerinde, üniversitemizin imkânları ölçüsünde en iyi teknolojik verileri kullanarak eğitimin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak.

Analiz ve sentez yapma becerisi gelişmiş, özgür düşünceyi bilimsel ve sanatsal verimlilik alanına aktarabilen, bilginin sadece taşıyıcısı değil, üreticisi, geliştiricisi de olabilen, yaratıcı ve üretken mezunlar verebilmek.

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde yeni yöntem ve uygulamalarla diğer üniversitelerdeki eşdeğer birimlere önderlik etmek.

 

1.1.Devlet Konservatuarı Kurumsal Kalite Politikası

Bu bilgiler ışığında üniversitemizin kurumsal hedef ve kalite politikasına uygun olarak geliştirilen kalite politikamız;

Üniversitemizin kaliteli eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunmasına katkı sağlamak.

Üniversitemizin paydaşlarıyla ilişkilerinin geliştirilmesini sağlayarak, iç ve dış paydaşların üniversitemizin hizmet ve faaliyetlerinden dolayı memnuniyet derecelerini ölçmek varsa şikâyetlerini tespit edip düzeltmeler için gereken önlemleri almak.

Birimlerde ve bireylerde sürekli gelişim anlayışını egemen kılmak ve gerçekleştirmek.

Hizmet ve eğitim seviyesinin yükseltilmesi için öneri sistemleri kurmak ve paydaşların önerilerini alıp değerlendirmek.

            Birim olarak üniversitemizin kurumsallaşmasına katkı sağlamak.

            Birim olarak üniversitemizin kurumsal kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamak.

Üniversitemizin bilimsel girişimci ve yenilikçi bir üniversite olmasına katkı sağlamak.

Üniversitemizin disiplinler arası çalışmalar gerçekleştirmesine akademik anlamda katkı sunarak, üniversitemizin üçüncü kuşak üniversitelerin sahip olması gereken niteliklere erişmesinde katkıda bulunmak.

Üniversitemizin Yükseköğretim Kurumu Araştırma Üniversiteleri arasına girmesine akademik anlamda katkıda bulunmak.

          

  1.2.Devlet Konservatuarı Akademik Araştırma Politikaları

Öğretim elemanlarına interdisipliner eserler vermeleri için gerekli yönetimsel, idari ve motivasyonel desteği vermek.

Öğretim elemanlarını ve öğrencileri bilimsel ve sanatsal çalışmalarda etkin yöntemlerle motive ederek, uluslararası düzeyde ön plana çıkabilen akademik eserler vermelerini sağlamak.

Bilimsel ve sanatsal etkinlikler yoluyla “çevreden evrene” ilkesini de gözeterek Çanakkale, bölgeye ve ülke kültürüne katkıda bulunmak.

Öğretim elemanlarını ve öğrencileri bilimsel ve sanatsal çalışmalarda etkin yöntemlerle motive etmek.

Devlet Konservatuarının lisans eğitimine hazırlık amacıyla yarı zamanlı eğitim sistemi üzerinden sertifika vermek.

Dikkate değer eser ve araştırmaların ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde tanıtılmalarını sağlamak.

Bilimsel ve sanatsal araştırmaların kapsam alanını genişletmek amacıyla, çalışmaların sadece ulusal değil, uluslararası alanda da yapılabilmesi için gerekli tüm destekleri sağlamak ve farklı disiplinlerde ekipler oluşturulmasına öncülük etmek.

Bölgesel ihtiyaçlara göre araştırma ve sanatsal projeler geliştirmek.

Akademisyenlerin iç ve dış paydaşlarla ilişkilerini daha etkin ve verimli hale getirerek, iç ve dış çevrenin üniversite ve dış paydaşların işbirliği kapsamında bilimsel bilinçten daha fazla yararlanmasını sağlamak.

 

1.3.Devlet Konservatuarı İdari Politikaları

Yöneticilerin yönetsel faaliyetlerinde pozitif motivasyon esasına uymalarını sağlamak.

Yönetilenlere karşı tüm uygulamalarda yüksek performans ve başarı ölçütleri esas alınarak değerlendirmeler yapmak, eşitlik ve adalet ilkesinden ödün vermemek.

Yöneticilerin birbirleriyle dayanışma ve destek anlayışı içerisinde olmalarını sağlamak.

Yönetsel kadro değişimlerinde kurumsal faaliyetlerde zafiyete yol açmamak için bilgi ve deneyimin aktarılmasını sistemleştirmek.

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi’nden bilgi akışını zamanında yerine getirmek.

Devlet Konservatuarımız hakkında ihtiyaç duyulan istatistiksel bilgileri sistemleştirmek (Yönetim Bilgi Sistemini etkin bir şekilde hizmete hazır tutmak).

 

 1.4.Devlet Konservatuarı Öğrenci Politikaları

Öğrencileri üniversitenin en önemli paydaşı bilmek,

Öğrencilere eğitimlerini tamamladıktan sonra da organize faaliyetlerde ihtiyaç duyacakları ve karşılanması mümkün yardımlarda bulunmak, onlarla ilişkiyi sürekli kılarak işbirliğini arttırmak,

     Öğrencilerin iş ve sanat dünyasına kabul ettirilmeleri ve orada etkin olarak yerleşebilmeleri için destek çalışmaları gerçekleştirmek,

     Öğrencileri sevmek ve öğrenciler tarafından sürekli şekilde sevilmek için oryantasyon programları da dahil, çeşitli iç etkinliklerde bulunmak,

     Akademik ve idari kadroların öğrencilere karşı davranışlarına düzeyli ve memnuniyet oluşturacak standartlar getirmek ve bunları uygulamak.

 

1.5.Devlet Konservatuarı Bölgesel Politikaları

Bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik problemlerine yönelik çözüm çalışmalarında bulunmak.

     Bölgede bulunan kamu ve özele ait sanat ve kültür hizmet kuruluşlarıyla bölge kalkınmasına daha fazla katkıda bulunacak işbirlikleri gerçekleştirmek.

 

Ekler

Birim Kalite Politikası.pdf
ÇOMÜ Kalite Güvence Politikası.pdf