Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Devlet Konservatuarı

Sanatta Yeterlik

ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alım Kontenjanları ve Başvuru Şartlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

AMAÇ

Yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabul eden Müzik anasanat dalının amacı; mesleki becerilerle donatılmış, değişim ve gelişimlerin farkında olan, hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş müziğin dört temel alanında “icra-besteci-araştırmacı ve eğitimci” sanat bilimcisi yetiştirmektir.

 

HEDEF

Program; tür ayırt etmeksizin yorumcu, besteci, icracı ve araştırmacıları eğitmeyi, toplumun estetik değerlerini yükseltmek ve kültür yaşamına katkıda bulunmak amacıyla, müzik, müzikoloji ve sahne sanatları alanında üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi ve ulusal - uluslararası etkinlikler gerçekleştirerek müzik anabilim dalının nitelikli sanatçı-bilim adamı alt yapısını güçlendirmeyi hedefler.

 

ALINACAK DERECE 

Sanatta Yeterlik

 

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğince belirlenen şartları yerine getirenler bu sınavlara başvurabilirler.

 

ÜST KADEMEYE GEÇİŞ

Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan öğrenci sanatta yeterlik ve doktora programlarına geçiş yapabilmekte, sanatta yeterlik eğitiminin tamamlayan öğrenciler ise doktora sonrası eğitim için yurt dışına gidebilmektedirler.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğince belirlenen şartları yerine getiren adaylar yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarından mezun olurlar.

 

TARİHÇE

2021-2022 Eğitim öğretim yılından itibaren yüksek lisans, 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren ise sanatta yeterlik programına öğrenci almaya başlayan müzik anasanat dalına bölüm ve dal ayırımı yapılmaksızın öğrenci kabul edilmektedir. Müzik Anasanat dalı; müzik bilimine meraklı, akademik ve sanatsal gelişimi hedefleyen genç bilim ve sanat insanları tercih etmektedir.

 

MEZUNLARIN İSTİHDAMI

Mezunlarımız, mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda akademisyen olabilecekleri gibi, resmi ya da özel sanat kurumlarında, topluluklarda sanatçı ve sanat eğitimcisi olarak görev yapabilirler.

 

SINAV DEĞERLENDİRME KURALLARI

Her bir öğrenci derslere, projelere, seminerlere, mezuniyet projelerine ve kayıt olduğu dönemin diğer çalışmalarına katılmalıdır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen şartları her bir öğrenci yerine getirmelidir. Sınavlar yazılı ve uygulamalı olarak yapılır. Dersin hocası ders bilgilendirme formunda belirtmek şartıyla, isterse sınavları, projeleri ve ödevleri sözlü şekilde yapabilir. Sınavlar derse giren hocalar tarafından yapılır ve düzenlenir.

 

PROGRAM PROFİLİ

Program; Müzik Anasanat Dalı öğrencilerini eğitim-icra-araştırmaya ilgi duyan iletişim ve mesleki becerilerle donatılmış, değişim ve gelişimlerin farkında olan, hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş müzik alanında sanatçı, sanat eğitimcisi ve araştırmacısı yetiştirmelerine olanak sağlar.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

Mesleki müzik eğitimi veren kurumların Yüksek lisans düzeyinde eğitim alan öğrenciler sanatta yeterlik eğitimine kabul edilirler.

 

DOKTORA/SANATTA YETERLİK PROGRAM ÇIKTILARI

1-Alanındaki ileri uygulama teknikleri ve yöntemleri konusunda üst düzeyde bilgi sahibidir.

2-Sanat ve tasarımı sosyal, kültürel, artistik, politik ve ekonomik çerçevedeki yerini tartışacak ve yönlendirecek düzeyde kavrar.

3-Alanıyla ilgili bilginin ve/veya yaratıcı uygulamanın gelişimine katkıda bulunur.

4-Sanatsal üretim konusunda deneysel ve yaratıcı süreçler yoluyla yenilikçi araştırma yöntemleri geliştirip belgeler

5-Sanat ve bilim değerlendirme kurullarınca kabul görecek nitelikte özgün yapıt üretir ya da yorumlar.

6-Grup projelerini planlayıp yönetir.

7-Alanıyla ilgili sorunları belirleyip yorum yapar.

8-Alanıyla ilgili çözüm üretici yeni fikir ve yöntemler geliştirir.

9-Sanatın ve kültürün gelişimine katkıda bulunacak uygulamalar gerçekleştirir

10-Özgün yapıtları yoluyla toplumla iletişim kuracak donanıma sahiptir.

11-Sanat yapıtlarının iletişim araçları yoluyla tanıtımı sürecini yönetir.

12-Görüşlerini, alanının uzmanlarına etkin bir şekilde aktarır.

13-Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, alanındaki bilgi, yöntem ve teknikleri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirerek sanata ve / veya bilime katkı sağlar.

14-Alanıyla ilgili konularda akademik öğretme, değerlendirme ve denetleme becerilerini etkin şekilde kullanır.

15-Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecine katkıda bulunur.